PHP+SQL下的乱码修正

// Miuc change on 11/14/09 try fix the wrong code using $row["pname"]=iconv("UTF-8","GB2312",$row["pname"]);

// $sql["pname"]=iconv("UTF-8","GB2312",$sql["pname"]);

// fix over  // is  a tragedy that fail

此条目发表在SQL, 网络分类目录,贴了标签。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注